Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. for Sustainability | 中文
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Design and experiments of panicle layer embedded pipeline-airflow auxiliary pollination machine for hybrid rice--Wang Yongfeng, Zhou Zhiyan, Lin Zonghui, Zhong Boping, Liu Aimin, Luo Xiwen, Zhong Nan, Song Cancan[239]

 
Design of automatic control system for plot batch seed cleaning machine--Li Yonglei, Wan Lipengcheng, Xu Zexin, Yuan Hao, Chen Haijun, Song Jiannong[218]

 
Design and test of circulating air-assisted sprayer for dwarfed orchard--Qiu Wei, Sun Hao, Sun Yuhui, Liao Yangyang, Zhou Liangfu, Wen Zhenjie[174]

 
Design and experiment of active rotating collective straw-cleaner--Cao Xinpeng, Wang Qingjie, Li Hongwen, He Jin, Lu Caiyun, Yu Changchang[159]

 
Optimization of transient VNT opening of diesel engines--Yang Shichen, Wan Mingding, Shen Lizhong, Wang Zhengjiang, Huang Fenlian[133]

 
Method for measuring the 3D spatial distribution of spray volume based on LIDAR--Li Tian, He Xiongkui, Wang Zhichong, Huang Zhan, Han Leng[156]

 
 
  Agricultural Aviation Engineering
 
Progress in foreign agricultural aviation electrostatic spray technologies and references for China--Zhang Yali, Huang Xinrong, Wang Linlin, Deng Jizhong, Zeng Wen, Lan Yubin, Muhammad Naveed Tahir[173]

 
Crown segmentation from UAV visible light DOM based on level set method--Li Yadong, Cao Minglan, Li Changqing, Feng Zhongke, Jia Shuhua[105]

 
Soil organic carbon content retrieved by UAV-borne high resolution spectrometer--Zhu Yuanli, Wang Dongyan, Zhang He, Shi Pu[123]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Distribution of calcareous concretion in soil profile and their effects on soil water retention in calcic vertisol--Gu Feng, Chen Xuejiao, Wei Cuilan, Zhou Minghua, Li Baoguo[119]

 
Synergistic interpretation model for soil salinity by electromagnetic induction under three typical landforms in arid areas--Song Jianghui, Shi Xiaoyan, Wang Haijiang, Lyu Xin, Chen Jianhua, Li Weidong[105]

 
Simulation of desalination process in dredger fill soil under natural and engineering measures--Li Shan, Wang Qian, Wu Miao, Fang Wei, Zhang Huping, Yang Guanchuan, Li Jingsi[93]

 
Selection of suitable drip-emitters for Yellow River water drip irrigation--Liu Lu, Hou Peng, Liu Zeyuan, Wu Naiyang, Li Weishan, Wu Ruonan, Wang Haijun, Ma Yongjiu, Li Yunkai[112]

 
Inversion of reclaimed soil moisture based on spectrum analysis of ground penetrating radar--Cheng Qi, Ye Huichun, Dong Xianglin, Cui Hongbiao, Yi Qitao, Xu Yunfei, Sun Liying, Zhang Shiwen[84]

 
Optimized selection of the solution for multi-objective optimal allocation of water resources in Fengshou Irrigation Areas of South Xinjiang--He Ying, Tang Xiaoyu, Peng Liang, Ju Jinhao[123]

 
Automatic segmentation and quantitative analysis of soil preferential flow using dye tracer technology--Han Qiaoling, Bai Hao, Zhao Yue, Zhao Yandong, Xu Xiangbo, Li Jihong[100]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Vocalization characteristics of laying hens under cage and perch systems--Zong Chao, Cao Yanfei, Cao Mengbing, Gao Jinhao, Li Shulei, Liu Mulin, Teng Guanghui, Wang Chaoyuan[107]

 
Consistency analysis and accuracy assessment of multi-source land cover products in the Yangtze River Delta--Chen Yicong, Shao Hua, Li Yang[77]

 
Detection system for grape leaf diseases based on transfer learning and updated CNN--Fan Xiangpeng, Xu Yan, Zhou Jianping, Li Zhilei, Peng Xuan, Wang Xiaorong[131]

 
Identification of maize leaf diseases using improved convolutional neural network--Bao Wenxia, Huang Xuefeng, Hu Gensheng, Liang Dong[138]

 
Extraction and spatio-temporal analysis of county-level crop planting patterns based on HJ-1 CCD--Zhang Xiaochun, Cao Zequn, Yang Dan, Wang Qiuhao, Wang Xiugui, Xiong Qinxue[80]

 
Rapid measurement system for the impurity rate of machine-picked seed cotton in acquisition--Wan Long, Pang Yujie, Zhang Ruoyu, Jiang Yinglan, Zhang Mengyun, Song Fangdan, Chang Jinqiang, Xia Bin[120]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
Effects of thermal insulation projection on indoor light environment and tomato growth performance in plastic greenhouse--Cao Yanfei, Shi Miao, Liu Xin, Ding Juanjuan, Li Jianming, Sun Xianpeng[87]

 
Adsorption property of Pb and Cd by substrate residues after vermicomposting of cow dung mixed with minerals--Wang Feng, Miao Lijuan, Zhang Mingyue, Ying Yucui, Zhang Chengye, Wang Yifan, Zhang Weiwen, Zhu Weiqin[87]

 
Effects of water stress on dynamic development quality of Agaricus bisporus and water efficiency in greenhouse--Ji Jiangtao, Zhao Xiangpeng, Wang Rongxian, Zhao Kaixuan, Ma Hao, Jin Xin[106]

 
Remediation effects of compound well on nitrate pollution in groundwater--Liu Peigui, Zeng Kanghui, Shang Manting, Liu Xiangwei, Yang Hui[72]

 
Measurement of pollution production coefficient of sheep breeding industry in Northern China--Li Danyang, Qi Chuanren, Wei Ya'nan, Li Guoxue[80]

 
Effects of high salt and high oil content on anaerobic fermentation enzyme activity and production of VFAs in food waste--Gu Shiyan, Yan Yisong, Zhang Wenyi, Sun Jiyang, Zhang Min, Li Yi[82]

 
Production method and influencing factors of water-in-oil emulsified different diesel with fine water core diameters--Wang Zhaowen, Cao Junhui, Yuan Bo, Wang Yuzhou, Lyu song, Cheng Xiaobei[63]

 
 
  Land Security and Ecological Safety
 
Mechanism of cultivated land system change in black soil areas of Northeast China--Su Hao, Wu Cifang[103]

 
Spatial-temporal differentiation characteristics and driving force of territorial space evolution in the Yellow River Delta--Qu Yanbo, Wang Shilei, Zhu Weiya, Ping Zongli[114]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Origin discrimination of Fujian white tea using gas chromatography-ion mobility spectrometry--Luo Yuqin, Wei Yanju, Lin lin, Lin Fuming, Su Feng, Sun Weijiang[88]

 
Analysis of volatile compounds in large-leaf yellow tea during manufacturing processes using gas chromatography-ion mobility spectrometry--Guo Xiangyang, Huo Yujia, Wang Benyou, Wan Xiaochun[82]

 
Stress resistance and antioxidant properties of lactic acid bacteria with high biofilm production--Zhang Yue, He Yinfeng, Gu Yue, Wang Yan, Zheng Yanxue[73]

 
Preparation and properties of ecological concrete with maize-cob aggregate--Ji Xiaoshan, Li Qiuyi, Liu Juan[73]

 
 
  Special Forum
 
Ear segmentation and phenotypic trait extraction of maize based on three-dimensional point cloud skeleton--Zhu Chao, Miao Teng, Xu Tongyu, Li Na, Deng hanbing, Zhou yuncheng[86]

 
Simulation analysis and verification of egg respiration under different CO2 concentrations--Wang Jiaojiao, Wang Qiaohua, Cao Rui, Xie Juanjuan[89]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-59197078, 59197077, 59197076, 59197079 Fax:010-59197077 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.

有哪些黄色网站